O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php

Opinie o pracy dzieciOd 2014 r zostałam biegł± S±du Okręgowego w Łodzi w zakresie psychologii, psychoterapii, psychologii transportu i psychologicznych badań na broń. Wykonuję także wszystkie opinie w zakresie uprawnień Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które s± zbieżne z uprawnieniami Poradni Publicznych z wyj±tkiem wydawania orzeczeń dotycz±cych indywidualnego toku nauczania i nauczania specjalnego.
Bardzo ważnym obszarem opiniowania niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej s± m. in. opinie dotycz±ce braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.Opinia jest niezbędna w sytuacji pracy/zajęć zarobkowych dzieci na rzecz podmiotów prowadz±cych działalność kulturaln± i artystyczn± , m.in. Teatr, Opera, Filharmonia, Balet, media, imprezy artystyczne w postaci występów publicznych: wokalnych, tanecznych, wokalno-tanecznych, indywidualnych, zbiorowych, zbiorowych – chóralnych, baletowych. Potrzebna jest także w sytuacji udziału w dzieci w filmach i reklamach.

Podstawa prawna niniejszych opinii:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póĽ. zm.).

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 roku, nr 24, poz. 141, z póĽ. zm.).

 • Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r poz. 199)KK Art. 304.

§1. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wył±cznie na rzecz podmiotu prowadz±cego działalność kulturaln±, artystyczn±, sportow± lub reklamow± i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

§2. Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na wniosek podmiotu określonego w tym przepisie.

§3. Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1:

 • powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,

 • zagraża wypełnianiu obowi±zku szkolnego przez dziecko.

§4. Podmiot, o którym mowa w § 1, doł±cza do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • pisemn± zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycz±c± braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • orzeczenie lekarza stwierdzaj±ce brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • jeżeli dziecko podlega obowi±zkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotycz±c± możliwości wypełniania przez dziecko tego obowi±zku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

§5. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać:

 • dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,

 • oznaczenie podmiotu prowadz±cego działalność w zakresie przewidzianym w § 1,

 • określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko,

 • określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

§6. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.

§7. Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadaj± warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Z innych ważnych kwestii opiniowania należy wymienić badania dojrzałości szkolnej – opinie o odroczeniu, nauczanie pozaszkolne (domowe) – opinie o nauczaniu pozaszkolnym, opinie dotycz±ce wszelkich form dys-leksji i wiele innych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPIRIA.PL w ramach, której wykonuję badania razem z zespołem psychologów działa na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez UM Łodzi i podlega stałemu nadzorowi Kuratorium w ŁODZI.

Można Nas znaleĽć w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) pod

nr RSPO 121656 i Regonem Placówek Oświatowych 10174122

Nasze opinie s± uznawane w szkołach, gdyż działamy zgodnie z obowi±zuj±cym prawem. W sytuacji w±tpliwości w zakresie opiniowania czy innych zapytań proszę dzwonić

na nr 698 092 159.

Anna Miżowska
© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 ŁódĽ , tel. 698 092 159