O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php

Odroczenie Spełniania Obowi±zku SzkolnegoOpiniowaniem w sprawie Odroczenia Spełniania Obowi±zku Szkolnego zajmuję się w ramach Prywatnej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EMPIRIA.PL, ul. Żubardzka 4 w Łodzi razem z zespołem psychologów i pedagogów.

 

OPINIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNˇ w sprawie odroczenia spełniania obowi±zku szkolnego przez dziecko  wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wył±cznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Kilka ważnych uwag o badaniach dojrzałości szkolnej:

Wniosek wypełniany jest w dniu wizyty.

Dziecko nosz±ce okulary b±dĽ aparat słuchowy musi je posiadać przy sobie.

Jedno z rodziców wystarczy by przeprowadzić badanie.

Rodzice na badanie winni zabrać wszystkie dostępne dokumenty i opinie na temat dziecka, np. opinie logopedyczne, opinie z przedszkola, zaświadczenia od pediatry, wypisy ze szpitala, ksi±żeczkę zdrowia dziecka i inne. Ww. opinie nie s± obligatoryjne, jedynie stanowi± materiał pomocniczy. Dokumentację należy skopiować aby pozostawić w Poradni.

Do badań wykorzystywane s± jedynie legalne metody pochodz±ce z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz opracowane przez Poradnię Skale Obserwacyjne.

Standardowo do badania dojrzałości szkolnej wykonujemy badanie lateralizacji dziecka.

Każda opinia zawiera sugestie do dalszej stymulacji rozwoju dziecka, ł±cznie ze wskazaniami do podjęcia terapii logopedycznej czy neurologopedycznej.

Osoba trzecia (babcia, dziadek, dorosłe rodzeństwo itp.) posiadaj±ca upoważnienie od rodziców lub opiekunów prawnych może zgłosić się na badanie z dzieckiem!

Wychodzimy z założenia, że rodzic stanowi główne Ľródło informacji o funkcjonowaniu dziecka!

Zapraszamy także do badań również z posiadanymi innymi opiniami na temat dziecka.


Aktualnie cena badania i opinii wynosi 280 zł, cena może ulec zmianie, proszę weryfikować telefonicznie pod nr 698 092 159, w sytuacji niemożności odebrania telefonu oddzwaniamy w ci±gu max. 3 godzin.
Podstawy prawne odroczenia obowi±zku szkolnego

- 30 sierpnia 2013 r. - ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz oraz zmianie niektórych innych ustaw tzw. „USTAWA SZE¦CIOLATKOWA” (Dziennik Ustaw z dnia 30 paĽdziernika 2013 r. poz. 1265)

- ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw po art. 13c dodano art. 13e

w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowi±zku szkolnego rozpoczynaj± dzieci:

 

 • urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowi±zku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,

 • urodzone w 2009r.

 

Oznacza to, że 1 września 2015r. obowi±zek szkolny obejmie dzieci 7-letnie (ur. w okresie lipiec-grudzień 2008 r.)  oraz wszystkie dzieci sześcioletnie z rocznika 2009.

Zgodnie z art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowi±zku szkolnego przez dziecko nieposiadaj±ce orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

W przypadku dzieci posiadaj±cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowi±zek szkolny tych dzieci może być więc odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

W przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie maj± zastosowania przepisy dotycz±ce odroczenia obowi±zku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych jest zarówno form± spełniania rocznego obowi±zkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowi±zku szkolnego oraz obowi±zku nauki.


Decyzja w sprawie odroczenia obowi±zku szkolnego jest podejmowana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

PROCEDURA ODRACZANIA W PIGUŁCE:

 1. Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka i odroczono mu spełnianie obowi±zku szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu spełniania tego obowi±zku.

 2. Do wniosku w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowi±zku szkolnego doł±cza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowi±zku szkolnego w danym roku szkolnym, wydan± przez publiczn±poradnię psychologiczno-pedagogiczn± albo niepubliczn± poradnię psychologiczno-pedagogiczn±.

 3. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowi±zku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadaj±ce orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedn± z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiaj±cym dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowi±zku szkolnego i obowi±zku nauki.

 4. W roku szkolnym 2015/16 dziecko, któremu odroczono spełnianie obowi±zku szkolnego zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy kontynuuje przygotowanie przedszkolne także w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 5. Do odraczania spełniania obowi±zku szkolnego dzieciom posiadaj±cym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku doł±cza się opinię w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowi±zku szkolnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 6. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowi±zku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocz±ć spełnianie obowi±zku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończ± 7 lat, stosuje się przepisy art.16 ust.3 i 4 ustawy, w brzmieniu obowi±zuj±cym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 20 maja 2014 r. poz. 642).

 7. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowi±zku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocz±ć spełnianie obowi±zku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończ± 7 lat, posiadaj±ce orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się przepisy art.14 ust.1a ustawy, w brzmieniu obowi±zuj±cym przed dniem 1 września 2014r.

Dzieci posiadaj±ce orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowi±zku szkolnego, zachowuj± to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone.

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zaleceniach może zawierać zapis o możliwości odroczenia dziecka od obowi±zku szkolnego.

 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem spełniania obowi±zku szkolnego wydaj± zespoły orzekaj±ce działaj±ce w poradniach psychologiczno-pedagogicznych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Istniej± różne możliwości zgłoszenia dziecka na badania w poradni w celu uzyskania opinii w sprawie odroczenia spełniania obowi±zku szkolnego:

 1. rodzice/opiekunowie prawni dziecka samodzielnie kompletuj± wymagane dokumenty i doł±czaj± je do osobiście wypełnionego zgłoszenia i wniosku składanego w sekretariacie poradni;

 2. dyrektor przedszkola/szkoły stosownym pismem podaje poradni do wiadomości, że dane dziecko będzie ubiegało się o opinię poradni w sprawie odroczenia spełniania obowi±zku szkolnego; wszystkie wymagane dokumenty kompletuj± i składaj± w poradni rodzice/prawni opiekunowie;

 3. dyrektor przedszkola/szkoły może zast±pić rodziców/prawnych opiekunów dziecka w gromadzeniu stosownej dokumentacji (przy czym wypełniaj± oni osobiście zgłoszenie i wniosek do poradni).Możliwe powody wykonywania badanie dojrzałości szkolnej:

 • stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła, poważne incydenty chorobowe, operacje, wypadki, urazy, PTSD, wtórne PTSD, nerwice somatyczne, nerwice natręctw),

 • niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego,

 • nieharmonijny rozwój intelektualny - duża różnica między rozwojem funkcji percepcyjno - motorycznych, a funkcji słowno-pojęciowych,

 • wada wymowy,

 • zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny, sfera emocjonalno-motywacyjna, wolicjonalna (płaczliwość, nadpobudliwość, lęki, trudności w nawi±zywaniu relacji indywidualnych lub z grup±, brak odporności na niepowodzenia),

 • duże trudności w skupieniu uwagi.

 • zaburzenia lateralizacji

 • śmierć rodzica w wyniku wypadku czy choroby

 • zmiana miejsca zamieszkania

 • mutyzm

 • j±kanie

 • rozwód rodziców

 • moczenie się i zanieczyszczanie

i wiele innych


GOTOWO¦Ć SZKOLNA – CO TO JEST?

Gotowość szkolna – osi±gnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu i opanowanie treści programowych klasy pierwszej (W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa, 1981)

Gotowosc szkoln± zwan± też dojrzałosci± pojmuje się zazwyczaj jako osi±gnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju psychicznego, jaki pozwala mu sprostać obowi±zkom szkolnym. Dwa zatem momenty s± istotne przy określaniu stopnia dojrzałości szkolnej: właściwości rozwoju dziecka i wymagania szkolne. Odpowiedni rozwój poznawczy, emocjonalno – społeczny i fizyczno – somatyczny jest więc warunkiem osi±gnięcia dojrzałości do szkoły, powodzenie szkolne, czyli możliwość sprostania wymaganiom szkoły, jednym z jej warunków. Dojrzałość szkoln± ujmuje się w sposób bardziej statyczny, jako fakt określonego etapu rozwoju, przypadaj±cego na wiek rozpoczynania obowi±zku szkolnego lub dynamicznie czyli jako proces długotrwałych zmian w rozwoju psychofizycznym dziecka, prowadz±cy do momentu pozwalaj±cego podj±ć naukę w szkole. Obydwa te ujęcia s± uzasadnione i powi±zane ze sob±, zwłaszcza, gdy przyjmie się merytoryczne założenie, iż dojrzałość jednostki jest wynikiem współdziałania dwóch procesów rozwojowych dojrzewania i uczenia się. Dostateczny zasób doświadczeń dziecka w sferze psychicznej i fizycznej jest obiektem procesów rozwoju dziecka i jego możliwości uczenia się w wieku przedszkolnym (W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa ,1996)


DZIECKO GOTOWE DO SZKOŁY, CZYLI...

Na gotowość szkoln± sześciolatka składaj± się osi±gnięcia rozwojowe w następuj±cych obszarach:

 1. umysłowym (poznawczym/intelektualnym)

 2. ruchowym (motorycznym)

 3. emocjonalno-motywacyjnym

 4. społecznym. 

Ad. 1: gotowosc szkolna w zakresie rozwoju umysłowego i procesów poznawczych - m.in. skupianie uwagi przez około 20 minut, uwaga dowolna, aby ukierunkować się na zajmowanie sprawami zalecanymi przez dorosłego; umiejętność zapamiętywania, zwi±zana z koncentracj± uwagi; analiza i synteza znaków graficznych (dostrzeganie różnic,zależności), różnicowanie słuchowe głosek, analiza i synteza słuchowa; myślenie przyczynowo-skutkowe, klasyfikowanie obiektów, zakończony rozwój mowy, prawidłowa artykulacja;

Ad. 2: gotowosc szkolna w zakresie rozwoju fizycznego (motorycznego) - koordynacja ruchów, zdolność utrzymywania równowagi, sprawne ruchy r±k, umożliwiaj±ce odpowiedni poziom rysowania, pisania, ruchy płynne i skoordynowane;

Ad. 3: gotowosc szkolna w obszarze emocjonalno-motywacyjnym - m.in. umiejętność opanowania złości, agresji, poczucie obowi±zku i odpowiedzialności za siebie; wytrwałość, dociekliwość,ciekawość poznawcza, adekwatna samoocena motywuj±ca do działania;

Ad. 4: gotowosc szkolna w zakresie rozwoju społecznego - m.in. poczucie przynależności do grupy, zdolność do rozumienia i przestrzegania zasad i norm społecznych; umiejętność współdziałania w grupie, zdolność porównania siebie z innymi.

BARDZO ISTOTNA JEST RÓWNIEŻ TZW. ZDOLNO¦Ć DO NAUKI MATEMATYKI I ZWIˇZANE Z NIˇ: (na podstawie metody diagnostycznej prof. E.Gruszczyk-Kolińskiej, por. Gruszczyk-Kolińska E., Zielińska, E., Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. metody, interpretacja i wnioski, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013):

I. zdolność i gotowość do liczenia: sprawne przeliczanie przedmiotów rzeczywistych oraz ich reprezentacji ikonicznych i symbolicznych (czyli obrazów, schematów), zdolność odróżniania prawidłowego liczenia od błędnego – wykrywania i korygowania pomyłek;

II. operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym, czyli: zdolność uznawania stałości ilości – umiejętność spostrzegania równoliczności zbiorów pomimo zmiany układu przestrzennego ich elementów, zdolność do wyznaczania konsekwentnej serii w kolejności rosn±cej lub malej±cej (np. układania patyczków od najkrótszego do najdłuższego), zdolność do posługiwania się reprezentacjami symbolicznymi (cyfry, znaki) w odniesieniu do: pojęć matematycznych, działań arytmetycznych, schematów graficznych

III. dojrzałość emocjonalna: samodzielność, motywacja do rozwi±zywania zadań, odporność na trudne sytuacje problemowe (jakimi s± nieraz zadania matematyczne), umiejętność radzenia sobie z frustracj±

IV. prawidłowy rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych, pozwalaj±cy na odwzorowywanie cyfr, pisanie i rysowanie.


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPIRIA.PL działa na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urz±d Miasta Łodzi, Wydział Edukacji i podlega stałemu nadzorowi łódzkiemu Kuratorium.

Można Nas znaleĽć w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) ?na stronie Ministerstwa Oświaty ?pod nr RSPO 121656 i Regonem Placówek Oświatowych 10174122

Nasze opinie s± uznawane w szkołach, gdyż działamy zgodnie z obowi±zuj±cym prawem. W sytuacji w±tpliwości w zakresie opiniowania czy innych zapytań ?można dzwonić? na nasze nr podane na stronie głównej.?


 (¬ródło: http://pppgniezno.info/index.php?id=aktualnosci&zobacz=32, przepisy oraz na podstawie własnych

doświadczeń)

Anna Miżowska© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 ŁódĽ , tel. 698 092 159