O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php


Cennik usług

Porada psychologiczna - próba ukierunkowania osoby/osób zgodnie z aktualn± wiedz± na ten temat. Konsultacja - wspólna analiza sytuacji i określanie warunków współpracy oraz potrzeb zgłaszaj±cej się osoby.

Psychoterapia:

Opinia psychologiczna - pisemna opinia dotycz±ca zagadnień zwi±zanych z t± dziedzin±. Napisanie opinii poprzedzone jest konsultacj± i najczęściej zastosowaniem testów lub/i innych metod.
Badania psychologiczne testowe - mog± dotyczyć bardzo różnych obszarów np. inteligencji, pamięci, osobowości, temperamentu, dojrzałości szkolnej, zdolności, badań na broń, badań różnych grup zawodowych (np. kierowców), rekrutacji pracownika. Wykonywane s± przy użyciu psychotestów pochodz±cych z legalnych Ľródeł i maj±cych charakter metod naukowych.
Metoda zespołu reflektuj±cego - metoda zaproponowana przez norweskiego specjalistę Toma Andersena. Zgłaszaj±ca się osoba (osoby) konsultowana jest przez zespół specjalistów. Następnie przysłuchuje się dyskusji na temat jej problemu/sytuacji. Na koniec dzieli się z zespołem refleksjami, jakie miała w trakcie całego spotkania.
Grupa wsparcia - dotyczy osób borykaj±cych się z podobnym problemem np. z fobi± społeczn±, atakami paniki, samotnym wychowywaniem dzieci.
Grupa arteterapeutyczna - spotkania osób polegaj±ce na rozwoju osobowości za pomoc± technik arteterapeutycznych.
Grupa relaksacyjna - nauka technik relaksacyjnych i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Zapisy do grup pod nr tel. 698 092 159 (możliwe s± także indywidualne zajęcia relaksacyjne i arteterapeutyczne w gabinecie "Przełom" w Łodzi).Cennik badań


Nazwa usługi Cena (zł)
Psychoterapia 130
Psychoterapia rozwojowa 130
Psychoterapia indywidualna 130
Psychoterapia grupowa 80
Psychoterapia zaburzeń adaptacyjnych 130
Psychoterapia powypadkowa 130
Psychoterapia po śmierci tragicznej 130
Psychoterapia par 150
Pomoc psychologiczna dla rodzin międzykulturowych 170
Pomoc psychologiczna dla zwi±zków transseksualnych 150
Pomoc psychologiczna dla zwi±zków homoseksualnych 150
Psychoterapia LGBTQ 130
Psychoterapia rodzinna 150
Psychoterapia dzieci 130
Psychoterapia młodzieży 130
Psychoterapia s±siedzka 130
Psychoterapia osób w wieku emerytalnym 130
Psychopterapia rodzeństwa 130
Psychoterapia osób uzależnionych 130
Psychoterapia osób współuzależnionych 130
Psychoterapia nerwic 130
Psychoterapia depresji 130
Psychoterapia zaburzeń lękowych 130
Psychoterapia ataków paniki 130
Psychoterapia zaburzeń osobowości 130
Ś miechoterapia 130
Metody Simontona 130
Psychoterapia bulimii 130
Psychoterapia żarłoczności 130
PsychoterapIa anoreksji 130
Psychoterapia uzależnień behawioralnych 130
Psychoterapia PTSD 130
Psychoterapia – miasto 240
Psychoterapia dla studentów 130
Psychoterapia własna psychologów i psychoterapeutów 130
Porady psychologiczne on-line 130
Konsultacje psychologiczne on - line 130
Psychoterapia on -line 130
Badania psychologiczne on - line 130
Wsparcie psychologiczne przed randk± 130
Wsparcie dla eurosierot 130
Doradztwo zawodowe 130
Interwencja kryzysowa 130
Analiza marzeń sennych 130
Szkolenia indywidualne 130
Korepetycje z psychologii 150
Lekcje asertywności 150
Lekcje przywództwa 150
Lekcje pozytywnego myślenia 150
Trening zastępowania agresji 150
Trening pewności siebie 250
Zamówienie bajki terapeutycznej on - line 130
Porady dla rodziców on - line 130
Doradztwo psychologiczne w tworzeniu wizerunku strony WWW 130
Porady 130
Pomoc psychologiczna cykliczna 130
Porady dotycz±ce rozwoju osobowości 130
Pomoc psychologiczna - Mitomania 130
Pomoc psychologiczna -Kleptomania 130
Wydanie zaświadczenia 130
Wydanie rekomendacji 500
Grupy wsparcia 60
Pomoc psychologiczna przy rozwodach 130
Pomoc psychologiczna przy zawodach miłosnych 130
Psychoedukacja rodziców 130
Psychoedukacja dotycz±ca metod wychowawczych 130
Psychoedukacja dot. form stymulowania rozwoju dziecka 130
Psychoedukacja dot. uzależnień 130
Psychoedukacja dot. stylu życia 130
Psychoedukacja w szkołach 130
psychoedukacja w sytuacjach traumy 130
Pomoc psychologiczna – wzrost potraumatyczny 130
Psychoprofilaktyka 130
Psychoprofilaktyka uzależnień 130
Psychoprofilaktyka otyłości 130
Psychoprofilaktyka wykorzystywania seksualnego 130
Psychoprofilaktyka dotycz±ca sekt 130
Psychoprofilaktyka zaburzeń emocjonalnych 130
Coaching 150
Coaching indywidualny 150
Coaching grupowy 150
Coaching w firmach 150
Coaching rodzicielski 150
Life coaching 150
Buisiness coaching 150
Coaching zdrowia 150
Coaching pozytywny 150
Coaching I generacji 150
Coaching II generacji 150
Konsultacje psychologiczne medycyny pracy 130
Badanie dla kierowców (psyhotesty) 150
Psychotesty dla sprawców wypadku 150
Psychotesty po utracie prawa jazdy za punkty 150
Psychotesty po utracie prawa jazdy zpowodu alkoholu 150
Badania inspektorów drogowych 150
Badania egzaminatorów prawa jazdy 150
Badania instruktorów prawa jazy 150
Badania z zakresu medycyny pracy osób wykonuj±cych zawody wymagaj±ce szczególnej sprawności psychomotorycznej 150
Psychotesty operatorów żurawi, koparkoładowarek, wózków widłowych i innych 150
Badania na broń 450
Badania na broń Palmera 450
Badania sędziów i prokuratorów 250
Badania kuratorów rodzinnych, s±dowych, społecznych 250
Badania syndyków 250
Badania strażników gminnych i miejskich 250
Badania osób ubiegaj±cych się lub posiadaj±cych licencję detektywa 240
Badania pracowników ochrony fizycznej 240
Badania pracowników zabezpieczenia technicznego 240
Badanie osób bezpośrednio zajmuj±cych się wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, broni±, amunicj± oraz wyrobami o przeznaczeniu policyjnym i wojskowym 250
Badania preferencji zawodowych 130
Opinie psychologiczne po wypadkach 450
Psychoedukacja bezpieczeństwa 130
Badania odwoławcze 280
Badania Starszych Strażników Leśnych 130
Badania Strażników Leśnych 130
Bezpieczeństwo drogowe 130
Konsultacje dla kandydatów do Służb Mundurowych 130
Diagnoza i opinie psychologiczno - pedagogiczne 130
Dysleksja 450
Dyskalkulia 450
Badanie dojrzałości szkolnej 240
Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia 240
Pomoc psychologiczno pedagogiczna 130
Zwolnienia z drugiego języka obcego 130
Zajęcia wzmacniaj±ce koncentrację 130
Trening pamięci i uczenia się 130
Pomoc w trudnościach szkolnych 130
Pomoc dla przedszkolaków 130
Pomoc w trudnościach w relacjach rówiesniczych 130
Leczenie fobii szkolnej 130
Odkrywanie talentów 130
Pomoc psychologiczna przy zagrożeniu sektami 130
Profilaktyka uzaleznień 130
Przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa 130
Pomoc psychologiczna dla dzieci 0-5l, 5-10l, młodzieży i dorosłych 130
Psychoterapia dzieci w wieku do 5l., od 5 do 10l. 10l. i starszych 130
Pomoc w konfliktach z rodzeństwem 130
Pomoc psychologiczna po śmierci rodzica lub opiekuna w wyniku choroby, wypadku i innych zdarzeń losowych 130
Szkolenia miękkie 300
Szkolenia twarde 300
Szkolenia biznesowe 300
Szkolenia BHP 300
Treningi intrapsychiczne 300
Treningi interpersonalne 300
Szkolenia indywidualne 300
Szkolenia on-line 300
Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii 300
Wywiady , reportaże dotycz±ce miłości 130
Psychologiczna porada matrymonialna 130
Badanie psychologiczne gotowości do zwi±zku 130
Psychoedukacja w zakresie tematu miłości 130
Warsztat o miłości 400
Wywiady o miłości 300
Wykaz literatury o miłości 130
Porady dla zakochanych 130
Psychoterapia małżeństw 150
Psychoterapia w sytuacji zdrady 130
Pomoc psychologiczna w zakresie poprawy jakości komunikacji 130
Psychoterapia uzależnień 130
Pomoc psychologiczna w sytuacji adopcji 130
Psychoterapia w obliczu rozwodu 130
Przygotowanie dziecka do rozwodu 130
Psychoterapia niepłodności 130
Psychoterapia rodziny z osob± chor± 130
Psychoterapia eurosierot 130
Mediacje 240
Diagnoza zasobów rodzinnych 240
Psychoedukacja dotycz±ca profilaktyki zdrowia psychicznego dziecka 130
Diagnoza neuropsychologiczna 400
Psychoedukacja w zakresie adaptacji do emerytury 130
Ocena zdolności do sprzadzenia testamentu 130
Diagnoza otępień 400
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Parkinsona 150
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Alzhaimera 150
Pomoc neuropsychologiczna w przypadku urojeń na podlożu otępiennym 130
Badanie pamięci 200
Uwaga i koncentracja 200
Rehabilitacja neuropsychologiczna 150
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wylewie 150
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wypadku 150
Rehabilitacja neuropsychologiczna po zawale 150
Praca z pamięci± i inteligencj± 150
Psychoedukacja osób starszych 130
Psychoedukacja w sytuacji wdowieństwa 130
Psychoedukacja w sytuacji samotności 130
Psychoedukacja w sytuacji konfliktów z dziećmi 130
Samobójstwa – pomoc psychologiczna i psychoedukacja 130
Psychoedukacja dotycz±ca zwi±zków osób starszych 130
Psychoedukacja z zakresu rozwoju osób starszych 130
Konsultacja psychologiczna z andragogik± 130
Sesja profesjonalnego relaksu dla osób dojrzałych 130
Psychoedukacja z zakresu długowieczności 130
Badanie wariografem 200
Rekrutacja pracownika przy pomocy wariografu 130
Pomoc w przygotowaniu się do badania 130
Psychoedukacja – Ineligencja emocjonalna 130
Wywiady, reportaże dotycz±ce transseksualizmu 130
Wywiady, reportaże dotycz±ce agorofobii 130
Wywiady, reportaże dotycz±ce sekt 130
Pyschoedukacja w zjawiskach społecznych 130
Pomoc psychologiczna przy zmianie zawodu u osób dojrzałych 130
Badania więzi w rodzinie 600
Badania postaw rodzicielskich 240
Badania do procesu adopcyjnego 360
Badania w językach obcych 200
Badania preferencji zawodowych 130
Badania w kierunku wyboru szkoły, studiów, specjalizacji, zawodu 130
Badanie osobowości 350
Badania pamięci 250
Badania rozwoju dziecka 240
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R 280
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R 280
Test Matryc Ravena 130
APIS-Z 200
CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji 200
Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA 130
Dziecięca Skala Rozwojowa 300
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera 200
Test Inteligencji OMNIBUS 200
Skale Inteligencji i Rozwoju IDS 130
Bateria testów TIS 200
Test Rozumienia Słów 130
Test Słownikowy dla Dzieci 130
Zestaw Testów Uzdolnień 300
DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 130
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych 130
INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130
Test SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze 130
PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 250
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny 130
EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka 150
IVE Kwestionariusz Impulsywności 130
NEO-FFI Inwentarz Osobowości 150
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości 150
TO Test Osobowości 130
TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań 130
bhi-12 kwestionariusz Nadziei Podstawowej 130
Skala Człowiek w Pracy 130
LMI Inwentarz Motywacji Osi±gnięć 130
STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych 130
STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci 130
GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 130
IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej 130
Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli 130
Kwestionariusz Metafory Czasu 130
Kwestionariusz Nadziei na Sukces 130
KompOs Kwestionariusz Kompetencji Osobistej 130
Kwestionariusz Ustosunkowań 130
LOT-R Test Orientacji Życiowej 130
Test Niedokończonych Zdań Rottera (dzieci, młodzież, dorośli) 150
SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny 200
SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny 200
Skala Dyrektywności 130
SES Skala Samooceny Rosenberga 130
Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych 130
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych 130
SWLS Skala Satysfakcji z Życia 130
TIC Ocena Potencjału Motywacyjnego w sytuacji Pracy 130
ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List) 130
UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju 130
CAT-A 130
CAT-H 130
TAT 130
Test Drzewa 130
Test Rorschacha 130
Scenotest 300
SZONDI Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb 130
FTT - Test Bajek 240
Test Piramid Barwnych 130
TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia 130
Test Pamięci Wzrokowej Bentona 150
CTT Kolorowy Test Poł±czeń 130
CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 130
Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu DUM 130
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego 130
Test Płynności Figuralnej Ruffa 130
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu 200
WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin 200
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej 130
Komunikacja w Bliskich Zwi±zkach 130
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców 130
Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 130
Kwestionariusz Stylów Przywi±zaniowych 130
Skala Oceny Rodziny 130
Skala Postaw Rodzicielskich 130
Test Rodzice a Młodzież 130
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko 130
CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 130
COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130
Skala do Pomiaru Typu D 130
Test Jak Sobie Radzisz? 130
Kwestionariusz Poczucia Stresu 130
Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem 130
PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu 130
CSS Czytanie Sensownych Słów 130
Test Domek Krasnoludków 130
Łatysz 130
Nieznany Język 130
Skala Umiejętności Fonologicznych 130
SKREŚL Czytanie ze Skreśleniami 130
Test Stosunków Szkolnych 130
Usuwanie Fonemów 130
Uzupełnianie Zdań 130
ZETO Zetotest 130
Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła 130
Ja Wobec Klasy - Klasa Wobec Mnie 130
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu 130
PTS Kwestionariusz Temperamentu 130
EAS Kwestionariusz Temperamentu 130
EAS-C, EAS-D 130
HERMANS Metoda Konfrontacji Ze Sob± 130
KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu 130
Kwestionariusz Postaw Życiowych 130
Lista Wartości Osobistych 130
RVS Skala Wartości Rokeacha 130
Wielowymiarowy Kwestionariusz Kompetencji 200
Wstępna Orientacja Zawodowa 250
Test Zdolności Językowych 130
D2 Test Do Badania Uwagi 130
FROSTIG Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej 150
Test Językowy LEKSYKON 130
MFF Test Porównywanie Znanych Kształtów 130
Test Szybkiego Nazywania 130
TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości 130
AIS Skala Akceptacji Choroby 130
BPCQ Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu 130
CESC Skala Kontroli Emocji 130
CSQ Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem 130
GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego wg Goldberga 130
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych 130
Lista Kryteriów Zdrowia 130
MHLC Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia 130
Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130
Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego Do Choroby Nowotworowej 130
Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia 130
PRF Lista Oczekiwań Pacjenta 130
Skala Ekspresji Gniewu 130
Skala Typu A/B 130
TYP-A Skala Typu A 130
Test MoCA 130
Test Rysowania Zegara 130
Testy Triady Organicznej 130
Test Bender 150
Badanie Kwestionariuszem HIT 130Cennik konsultacji


Nazwa usługi Cena (zł)
Badania więzi w rodzinie 600
Badania postaw rodzicielskich 240
Badania do procesu adopcyjnego 360
Badania w językach obcych 200
Badania preferencji zawodowych 130
Badania w kierunku wyboru szkoły, studiów, specjalizacji, zawodu 130
Badanie osobowości -
Badania pamięci 250
Badania rozwoju dziecka 240
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R 280
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R 280
Test Matryc Ravena 130
APIS-Z 200
CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji 200
Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA 130
Dziecięca Skala Rozwojowa 300
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera 200
Test Inteligencji OMNIBUS 200
Skale Inteligencji i Rozwoju IDS 130
Bateria testów TIS 200
Test Rozumienia Słów 130
Test Słownikowy dla Dzieci 130
Zestaw Testów Uzdolnień 300
DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 130
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych 130
INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130
Test SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze 130
PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 250
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny 130
EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka 150
IVE Kwestionariusz Impulsywności 130
NEO-FFI Inwentarz Osobowości 150
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości 150
TO Test Osobowości 130
TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań 130
bhi-12 kwestionariusz Nadziei Podstawowej 130
Skala Człowiek w Pracy 130
LMI Inwentarz Motywacji Osi±gnięć 130
STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych 130
STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci 130
GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 130
IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej 130
Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli 130
Kwestionariusz Metafory Czasu 130
Kwestionariusz Nadziei na Sukces 130
KompOs Kwestionariusz Kompetencji Osobistej 130
Kwestionariusz Ustosunkowań 130
LOT-R Test Orientacji Życiowej 130
Test Niedokończonych Zdań Rottera (dzieci, młodzież, dorośli) 150
SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny 200
SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny 200
Skala Dyrektywności 130
SES Skala Samooceny Rosenberga 130
Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych 130
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych 130
SWLS Skala Satysfakcji z Życia 130
TIC Ocena Potencjału Motywacyjnego w sytuacji Pracy 130
ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List) 130
UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju 130
CAT-A 130
CAT-H 130
TAT 130
Test Drzewa 130
Test Rorschacha 130
Scenotest 300
SZONDI Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb 130
FTT - Test Bajek 240
Test Piramid Barwnych 130
TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia 130
Test Pamięci Wzrokowej Bentona 150
CTT Kolorowy Test Poł±czeń 130
CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 130
Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu DUM 130
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego 130
Test Płynności Figuralnej Ruffa 130
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu 200
WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin 200
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej 130
Komunikacja w Bliskich Zwi±zkach 130
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców 130
Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 130
Kwestionariusz Stylów Przywi±zaniowych 130
Skala Oceny Rodziny 130
Skala Postaw Rodzicielskich 130
Test Rodzice a Młodzież 130
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko 130
CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 130
COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130
Skala do Pomiaru Typu D 130
Test Jak Sobie Radzisz? 130
Kwestionariusz Poczucia Stresu 130
Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem 130
PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu 130
CSS Czytanie Sensownych Słów 130
Test Domek Krasnoludków 130
Łatysz 130
Nieznany Język 130
Skala Umiejętności Fonologicznych 130
SKREŚL Czytanie ze Skreśleniami 130
Test Stosunków Szkolnych 130
Usuwanie Fonemów 130
Uzupełnianie Zdań 130
ZETO Zetotest 130
Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła 130
Ja Wobec Klasy - Klasa Wobec Mnie 130
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu 130
PTS Kwestionariusz Temperamentu 130
EAS Kwestionariusz Temperamentu 130
EAS-C, EAS-D 130
HERMANS Metoda Konfrontacji Ze Sob± 130
KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu 130
Kwestionariusz Postaw Życiowych 130
Lista Wartości Osobistych 130
RVS Skala Wartości Rokeacha 130
Wielowymiarowy Kwestionariusz Kompetencji 200
Wstępna Orientacja Zawodowa 250
Test Zdolności Językowych 130
D2 Test Do Badania Uwagi 130
FROSTIG Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej 150
Test Językowy LEKSYKON 130
MFF Test Porównywanie Znanych Kształtów 130
Test Szybkiego Nazywania 130
TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości 130
AIS Skala Akceptacji Choroby 130
BPCQ Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu 130
CESC Skala Kontroli Emocji 130
CSQ Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem 130
GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego wg Goldberga 130
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych 130
Lista Kryteriów Zdrowia 130
MHLC Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia 130
Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130
Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego Do Choroby Nowotworowej 130
Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia 130
PRF Lista Oczekiwań Pacjenta 130
Skala Ekspresji Gniewu 130
Skala Typu A/B 130
TYP-A Skala Typu A 130
Test MoCA 130
Test Rysowania Zegara 130
Testy Triady Organicznej 130
Test Bender 150
Badanie Kwestionariuszem HIT 130


© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 ŁódĽ , tel. 698 092 159